dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu biên bản kiểm tra chéo mien phi,tai lieu Mẫu biên bản kiểm tra chéo mien phi,bai giang Mẫu biên bản kiểm tra chéo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2011 9:59:52 AM
Filesize: 0.15 M
Download count: 66
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
(Mẫu biên bản kiểm tra kèm theo Công văn số 360/GD&ĐT-VP ngày 28/3/2011 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác
năm học 2010-2011
Đơn vị:………………… ………………………………

Từ ngày …./…./2011 đến ngày …./…./2011, Đoàn kiểm tra của ………………………… tiến hành kiểm tra các lĩnh vực công tác đối với đơn vị:……………………………………………………………………………….
I. Thành phần đoàn kiểm tra theo Quyết định số: …………………………
ngày ………/…../2011 của …………………………………………………....
gồm các ông (bà):
1..…………………………………………………………………………….....
2..…………………………………………………………………………….....
3..…………………………………………………………………………….....
4..…………………………………………………………………………….....
5..…………………………………………………………………………….....
II. Thành phần đơn vị được kiểm tra: gồm các ông (bà)
1..…………………………………………………………………………….....
2..…………………………………………………………………………….....
3..…………………………………………………………………………….....
4..…………………………………………………………………………….....
5..…………………………………………………………………………….....
III. Nội dung kiểm tra, đánh giá, cho điểm các lĩnh vực công tác .
1. Đơn vị ………........................báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011 theo quy định tại văn bản số 2119/GD&ĐT-VP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn Quy định tiêu chuẩn đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các đơn vị giáo dục tỉnh Bắc Kạn năm học 2010-2011.
2. Đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ thi đua của đơn vị:………………………
3. Đoàn kiểm tra đi thực tế tại các đơn vị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Kết quả kiểm tra
1.Ưu điểm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hạn chế
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
3. Những đề xuất, đóng góp, trao đổi với đơn vị được kiểm tra
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
4. Dự kiến chấm điểm, xếp loại các lĩnh vực công tác (có bảng tổng hợp đánh giá, chấm điểm đính kèm)
- Tổng số điểm: ………………………………………………………………..
- Số lĩnh vực xếp loại hoàn thành xuất sắc:……………………………………
- Số lĩnh vực xếp loại hoàn thành: ……………………………………………
- Số lĩnh vực chưa hoàn thành: ………………………………………………
Biên bản đã được thông qua, thống nhất các nội dung ghi ở trên trước sự có mặt của các thành viên đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra.
Biên bản được lập hồi …. giờ ….ngày ….tháng …năm 2011.
Biên bản này được làm thành 04 bản:
- 01 bản gửi Sở GD&ĐT để báo cáo.
- 01 bản gửi đơn vị trưởng khối.
- 01 bản lưu tại đơn vị đi kiểm tra.
- 01 bản lưu tại đơn vị được kiểm tra .

THƯ KÝ
( Ký, ghi rõ họ và tên)
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên)
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
ĐƯỢC KIỂM TRA
( Ký tên, đóng dấu)

BẢNG TỔNG HỢP
Chấm điểm các lĩnh vực công tác tại thời điểm tháng ……/2011
Đơn vị:…………………………………. Năm học 2010-2011
(Dùng cho các phòng GD&ĐT)
Stt
Tên lĩnh vực
công tác
Nội dung lĩnh vực công tác
Cộng điểm đơn vị tự chấm
Cộng điểm đoàn kiểm tra chấm
Đoàn kiểm tra xếp loại1
2
3
4
5
6
1
GD Mầm non


2
GD Tiểu học


3
GD Trung học


4
GD Thường xuyên


5
GD chuyên nghiệp
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
GD Dân tộc


7
Khảo thí và kiểm định chất lượng GD


8
Thanh tra


9
Pháp chế


10
Ứng dụng CNTT


11
Tổ chức cán bộ


12
Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD


13
Thống kê, kế hoạch, QL tài chính và huy động các nguồn lực XH


14
Tăng cường CSVC và quy hoạch mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học


15
“XD trường học thân thiện, HSTC”, ngoại khóa, y tế trường học


16
Thực hiện các cuộc vận động v�