dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hướng dẫn công tác TĐKT năm học 2010-2011 mien phi,tai lieu Hướng dẫn công tác TĐKT năm học 2010-2011 mien phi,bai giang Hướng dẫn công tác TĐKT năm học 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2011 9:58:02 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND tỉnh Bắc Kạn
Sở Giáo dục và Đào tạo

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 360/GD&ĐT-VP Bắc Kạn, ngày 28 tháng 3 năm 2011
V/v: Triển khai công tác thi đua,
khen thưởng năm học 2010-2011

Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT, PTDT Nội trú;
- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Bắc Kạn
Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011;
Căn cứ Công văn số 7842/BGDĐT-VP ngày 23/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các sở GD&ĐT năm học 2010 - 2011;
Căn cứ văn bản số 2119/GD&ĐT-VP ngày 27/12/2010 của Sở GD&ĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các đơn vị giáo dục tỉnh Bắc Kạn năm học 2010 - 2011;
Sở GD&ĐT Bắc Kạn hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2010-2011 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. MỤC ĐÍCH
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, coi thi đua là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011.
- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên toàn ngành thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. YÊU CẦU
- Việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen thưởng, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm tình hình giáo dục của địa phương, đơn vị và việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT năm học 2010-2011.
- Việc đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng phải phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả công tác của từng đơn vị, cá nhân; bảo đảm sự đồng thuận, nhất trí cao; chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.
- Việc báo cáo đánh giá, thủ tục về hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, học tập, trao đổi kinh nghiệm, bình xét khen thưởng phải đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian, đầy đủ các nội dung theo quy định và có chất lượng, hiệu quả.
B. NỘI DUNG
I. VỀ TRIỂN KHAI THI ĐUA THEO KHỐI
1. Chia khối thi đua
Căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị, năm học 2010-2011 Sở GD&ĐT chia khối thi đua như sau:
Khối
Đơn vị
Phân công đơn vị trưởng khối
năm học 2010-2011

1
Gồm các phòng GD&ĐT: thị xã Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì
Phòng GD&ĐT Bạch Thông

2
Gồm các phòng GD&ĐT: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn
Phòng GD&ĐT Pác Nặm

3
Gồm 08 trường THPT: Ba Bể, Phủ Thông, Ngân Sơn, Bắc Kạn, Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn, Dân lập Hùng Vương
Trường THPT Ba Bể

4
Gồm các trường chuyên biệt: PTDTNT Bắc Kạn, THPT Chuyên, 04 trường PTDTNT cấp huyện
Trường PTDTNT Bắc Kạn

5
Gồm 05 trường THPT có cấp THCS: Yên Hân, Quảng Khê, Bình Trung, Bộc Bố, Nà Phặc
Trường THPT Bộc Bố

6
Gồm các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT: Các TTGDTX, Trung tâm KTTH-HN, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật, Công ty CP Sách - TBTH Bắc Kạn
Trung tâm KTTH-HN

7
Gồm 11 phòng, ban Sở GD&ĐT
Văn phòng

Lưu ý: Đối với các phòng GD&ĐT, căn cứ vào đặc điểm tình hình