dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án Địa lí 7 HKII mien phi,tai lieu Giáo án Địa lí 7 HKII mien phi,bai giang Giáo án Địa lí 7 HKII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/2/2011 5:19:16 PM
Filesize: 1.03 M
Download count: 98
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn:......./01/09
Ngày dạy: ……/……/09
Lớp dạy: 7A

Tiết 37 Bài 32: các khu vực châu phi
A- Mục tiêu bài học. Sau bài này HS cần :
a. Về kiến thức:
- Hiểu rõ trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các khu vực ở châu Phi không đều, thể hiện sự phân chia ở 3 khu vực: Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.
- Nắm được đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của khu vực Bắc Phi và Trung Phi.
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích lược đồ kinh tế – xã hội để rút ra những kiến thức địa lí về đặc điểm kinh tế – xã hội.
c. Về thái độ:
- Tôn trọng những thành quả của người dân châu Phi làm ra.
B - Chuẩn bị:
a. Giáo viên: - Bản đồ tự nhiên châu Phi.
- Lược đồ 3 khu vực Kinh tế của châu Phi
- Tranh ảnh tài liệu có liên quan đến bài học.
- Bảng phụ
b. Học sinh: - SGK+ đồ dùng học tập khác.
C- Phương pháp sử dụng:
- Phương pháp đặt vấn đề
- Phương pháp trực quan + mô tả
- Phương pháp đàm thoại gợi mở
- Phương pháp thảo luận nhóm/ cặp
D - Tiến trình dạy học.
a. ổn định tổ chức:
b. Kiểm tra bài cũ: (không)
c. Bài mới:
1. Vào bài:
Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế không đồng đều, có thể phân chia châu Phi thành 3 khu vực có tất cả những nét đặc trưng khái quát về tự nhiên về kinh tế- xã hội đó là khu vực: Bắc Phi, Trung Phi và khu vực Nam Phi.
Bài học hôm nay ta đi tìm hiểu về vài nét khái quát về đặc điểm tự nhiên và đặc trưng kinh tế chung của khu vực Bắc Phi và Trung Phi.
2. Hoạt động bài mới:Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng

Hoạt động1: - HDHS xác định vị trí, giới hạn và đọc tên các nước thuộc khu vực Bắc Phi và Trung Phi. HS làm việc nhóm/ cặp.
Bước 1:
- GV: yêu cầu học sinh xác định trên hình 32.1 SGK vị trí giới hạn 3 khu vực của châu Phi và cho biết:
+ Các khu vực châu Phi nằm trong môi trường khí hậu nào?
+ Các nhóm kể tên và xác định đường biên giới các nước trong từng khu vực trên lược đồ hình 32.1.
(Khu vực Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới còn Trung Phi thuộc môi trường Xích đạo ẩm.)
Bước 2: - HS trả lời - GV chuẩn kiến thức.
- Chuyển ý: Ba khu vực châu Phi lại nằm trong hai môi trường khí hậu, mỗi khu vực lại có đặc điểm tự nhiên rất khác nhau. Trong phạm vi bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai khu vực Bắc Phi và Trung Phi.
Hoạt động2: - HDHS tìm hiểu về khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi. HS làm việc nhóm.
Bước1:
- GV: Cho HS thảo luận nhóm theo yêu cầu sau:
+ Lập bảng so sánh sự kh