dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HKII Toán 8 huyện Bạch Thông mien phi,tai lieu Đề thi HKII Toán 8 huyện Bạch Thông mien phi,bai giang Đề thi HKII Toán 8 huyện Bạch Thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2011 4:56:06 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 45
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng gd & đt huyệnbạch thông

Kiểm tra học kỳ ii năm học 2010-2011
Môn toán 8
Thời gian làm bài : 90 phút – không kể giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)


đề bài:

Câu 1:(2,5đ)
Cho bất phương trình: 
a. Giải bất phương trình trên.
b. Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Câu 2:(2,5đ)
Một cơ sở may mặc theo dự định mỗi ngày may 300 cái áo. Nhưng do cải tổ lại sản xuất nên mỗi ngày may được 400 cái áo, do đó vượt kế hoạch sản xuất 100 cái áo và hoàn thành sớm 1 ngày. Tính số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch.
Câu 3:(4đ)
Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = AD =  CD. Gọi M là trung điểm của CD. Gọi H là giao điểm của AM và BD.
a. Chứng minh tứ giác ABMD là hình thoi.
b. Chứng minh DB vuông góc với BC.
c. Chứng minh tam giác ADH đồng dạng với tam giác CDB.
d. Biết AB = 2,5cm; BD = 4cm. Tính độ dài BC và diện tích hình thang ABCD.

Câu 4:(1đ)
Giải phương trình: x2 - 6 = 5x
-HẾT-
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN TOÁN 8

Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
a. 


1,0
0,5


b. 
1.0

2
Gọi số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch là a ( a ( N*)
Theo đề toán ta có phương trình:

Giải phương trình ta được a = 1500 ( thỏa điều kiện)
Vậy số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch là 1500 áo.
0.25

1.0

1.0
0.25

3
GT
AB//CD, AB=AD=DM=CM
AB=2,5cm; BD=4cm

KL
a. ABMD là hình thoi.
b. BD ( BC.
c. (ADH ∽ (CDB.
d. BC = ?
SABCD = ?0,5


a. AB//CD (gt), AB = MD (gt) => ABMD là hbh.
Mặt khác DA = DM (gt) => ABMD là hình thoi.
0,75


b. Xét (BCD có MC = MD (gt)
và MD = MB (ABMD là hình thoi)
=> (BCD vuông tại B (có trung tuyến xuất phát từ B bằng nửa canh CD)
=> BD ( BC.
0,75


c. (ADH ∽ (CDB vì:
và 
1


d. BC = 3 cm
SABCD = cm2
1

4
x2 - 5x - 6 = 0
<=>(x + 1)(x - 6) = 0
<=> x = -1 hoặc x = 6
0,25
0,5
0,25

(Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì cho điểm tối đa)