dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HKII Toán 7 huyện Bạch Thông mien phi,tai lieu Đề thi HKII Toán 7 huyện Bạch Thông mien phi,bai giang Đề thi HKII Toán 7 huyện Bạch Thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2011 4:54:25 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 93
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng gd & đt huyệnbạch thông

Kiểm tra học kỳ ii năm học 2010-2011
Môn toán 7
Thời gian làm bài : 90 phút – không kể giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)


đề bài:

Câu 1: (2đ) Số cân nặng của 20 HS (tính tròn đến kg) trong 1 lớp học được ghi lại như sau:


32
32
36
30
30
32
32
31
32
31
36
45
28
28
30
31
31
31
28
32

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng tần số và nhận xét
c. Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu
Câu 2: (2đ) Cho đa thức: f(x) = 9 - x5 + 4x - 2x3 + x2 - 7x4
g(x) = x5 - 9 + 2x2 +7x4 + 2x3 - 3x
a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến
b. Tính: h(x) = f(x) + g(x)
c. Tìm nghiệm của đa thức h(x).
Câu 3: (2đ) Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2; 3; 5. hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 18 triệu đồng và số tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?
Câu 4: (3đ)
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 5cm, BC = 6cm.
a. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, AH?
b. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng ba điểm A, G, H thẳng hàng.
c. So sánh góc ABG và góc ACG.
Câu 5: (1đ)
Tính số đo x trong hình vẽ:


-HẾT- HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Lời giải vắn tắt
Điểm

1
a. Dấu hiệu: số cân nặng của mỗi bạn
b. Lập được bảng tần số:
Giá trị (x)
28
30
31
32
36
45


Tần số (n)
3
3
5
6
2
1
N = 20

 nhận xét
c.  = 31,9 kg ;
M = 32
0,5
0,5


0,25

0,5
0,25

2
a. Sắp xếp: f(x) = - x5 - 7x4 - 2x3 + x2 + 4x + 9
g(x) = x5 +7x4 + 2x3 + 2x2 - 3x - 9
b. h(x) = 3x2 + x
c. Nghiệm của h(x) là các giá trị của x thỏa mãn h(x) = 0
tức là tìm x để 3x2 + x = 0
x(3x + 1) = 0
x = 0 hoặc 3x + 1 = 0
x = 0 hoặc x = - 
Vậy x = 0 hoặc x = -  là nghiệm h(x)
0,25
0,25
0,5

1,0

3
- Gọi số lãi của ba đơn vị lần lượt là x, y, z (triệu đồng).
- Theo bài ra ta có : x + y + z = 18 và 
- Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

=> x = 2.1,8 = 3,6 (triệu đồng).
y = 3.1,8 = 5,4 (triệu đồng).
z = 5.1,8 = 9,0 (triệu đồng).
0,25
0,5


0,5

0,25
0,25
0,25

4GT
(ABC, AB = AC, AH ( BC, Trọng tâm G


KL
a. BH = ? AH = ?
b. A, H, G thẳng hàng
c. So sánh a. BH = 3cm
AH = 4cm
b. Vì AB = AC, AH ( BC (gt) => AH là trung tuyến của (ABC .
- Mặt khác, G là trọng tâm của (ABC (gt) => G ( AH
=> A, G, H thẳng hàng.

c. Ta có: AB = AC (gt)
 (AH là đường cao đồng thời là đường phân giác)
AG là cạnh chung
=> (ABG = (ACG (c