dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HKII Toán 6 huyện Bạch Thông mien phi,tai lieu Đề thi HKII Toán 6 huyện Bạch Thông mien phi,bai giang Đề thi HKII Toán 6 huyện Bạch Thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2011 4:52:30 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 54
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng gd & đt huyệnbạch thông

Kiểm tra học kỳ ii năm học 2010-2011
Môn toán 6
Thời gian làm bài : 90 phút – không kể giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)


đề bài:

Câu 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:
a. 
b.


Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:
a.
b.


Câu 3 (2 điểm): Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng  số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Câu 4 (3 điểm): Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho góc AOB bằng 350, vẽ tia OC sao cho góc AOC bằng 700.
a) Tính số đo góc BOC .
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không?
c) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OB. Tính số đo góc kề bù với góc AOB.
Câu 5 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

-Hết-
HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu
Nội dung
Điểm
1

a)

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm


b)

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm
2

a)

0,50 điểm

0,50 điểm


b)


0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm
3


a


Số học sinh giỏi:  (học sinh)
Số học sinh còn lại: 40- 8= 32 (học sinh)
Số học sinh trung bình:  (học sinh)
Số học sinh khá là: 32-12= 20 (học sinh)

0,50điểm
0,25điểm

0,50điểm

0,25 điểm


b

Tỉ số phần trăm của học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là:


0,50điểm


4

a


b
c


 Vẽ hình đúng.

Giải thích đúng OB là tia phân giác của góc AOC.
Tính được góc
0,5 điểm
1,0 điểm


0,5 điểm
1,0 điểm

5


0,5điểm


0,5điểm


(Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa).