dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HKII Tiếng Anh 6 huyện Bạch Thông mien phi,tai lieu Đề thi HKII Tiếng Anh 6 huyện Bạch Thông mien phi,bai giang Đề thi HKII Tiếng Anh 6 huyện Bạch Thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2011 11:41:14 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 187
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẠCH THÔNG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn: Tiếng Anh 6
Năm học: 2010- 2011
Thời gian làm bài: 45’(không kể thời gian giao đề)
Đề kiểm tra này gồm 02 trang

Name: ………………………………… (học sinh làm bài vào giấy này)
Class: ……..
Questions:
I. Tìm và loại bỏ một từ. (1 pt)
1. A. mouth B. lip C. finger D. nose
2. A. red B. black C. round D. white
3. A. weather B. cool C. cold D. hot
4. A. on B. my C. at D. by
II. Em hãy khoanh tròn đáp án đúng( ứng với A,B,C hoặc D)để hoàn thành những câu sau đây .(2,5 pts)
5. There…………..some flowers on the table.
A.are B. is C.to be D.am
6. This is my grandfather. ………..house is in Bac kan
A.His B.Her C.Your D.Their
7. I’d like an apple, ……..oranges and………bananas.
A. a/some B. an/a C. an/some D. some/some
8. Susan is from Great Britain. She ……. English.
A. speak B. to speak C. speaks D. speaking
9. Nam and Lan are reading books in the school ……………
A. bank B. bakery C. drugstore D. library
10. How …….are you going to visit Bac Kan ? About two days.
A. much B. time C. long D. far
11…….colour is your bag ? It’s red.
A. Who B. What C. When D. Which
12. Ho Chi Minh city is…………city in VietNam.
A. the bigger B. the biggest C. biggest D. more bigger
13. Hung often ………fishing on Sunday afternoon.
A. go B. going C. goes D. to go
14. Why don’t we go camping ?.......... a good idea .
A. Let’s B. That’s C. It D. Its
III. Em hãy đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.(3pts)
My name is Phương. I stay with my friend, my brother and my sister in a small house. My friend’s name is Thuan. He is tall and strong. He plays volleyball. My brother is a doctor. His name is Tuan. He is handsome. He is tall but thin. He works at BachMai hospital. My sister is 12 years old. Her name is Mai. She is young and nice. She has long hair, brown eyes and an oval face. She is now a student at Thang Long school. She is in grade 6.
15. What is his name?
……………………………………………………………………………………….
16. Does he stay with his family?
……………………………………………………………………………………….
17. What is his friend’s name?
……………………………………………………………………………………….
18. Where does his brother work?
……………………………………………………………………………………….
19. How old is his sister?
……………………………………………………………………………………….
20. Which grade is she in?
……………………………………………………………………………………….
IV. Writing. (3,5pts)
a. hãy xắp sếp lại các từ/ cụm từ sau thành câu hoàn chỉnh (1,5 pts)
21. spring / do / the / in /What / do / you / ?.
……………………………………………………………………………………….
22. I / from / am / Viet Nam.
………………………………………………………………………………………
23. throw / don’t / trash / the / on / street.
……………………………………………………………………………………….
b. Viết các câu sau với các từ đã cho (2pts)
24. What / about / go /the zoo ?
……………………………………………………………………………………….25. We / going / visit / Hue.
……………………………………………………………………………………….


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẠCH THÔNG


ĐÁP ÁN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: TIẾNG ANH 6
Năm học: 2010 - 2011


I. LANGUAGE FOCUS & II. PHONETICS.
Tổng số 3,5 điểm. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Đáp án
D
C
A
B
B
A
D
C
D
C
B
A
C
BIII. READING.
Tổng số 3,0 điểm