dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề MTBT L6 năn 2011 mien phi,tai lieu Đề MTBT L6 năn 2011 mien phi,bai giang Đề MTBT L6 năn 2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/1/2011 10:37:54 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT Bạch thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBÀI THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP Huyện Lớp 6
năm học 2010-2011
Thời gian làm bài: 150` không kể thời gian giao đề

Quy định:
1.Thí sinh tham dự chỉ được dùng một trong bốn loại máy tính (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng trong trường phổ thông) là Casio fx-220, Casio fx-500A, Casio fx-500 MS, Casio fx-570 MS.
2.Thí sinh phải ghi rõ quy trình ấn phím khi sử dụng máy và ghi rõ cho loại máy nào nếu bài toán yêu cầu.
3-Các kết quả gần đúng nếu không có yêu cầu cụ thể được quy định chính xác đến 6 chữ số thập phân.
Phần I . Viết quy trình ấn phím trên máy tính (ưu tiên các thao tác ngắn nhất) để hoàn thành các bài toán sau:
Câu 1. Tìm số dư của phép chia 9124565217 123456
Quy trình ấn phím :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Vậy dư trong phép chia 9124565217 123456 là..........................................
Câu 2. Tìm USCLN và BSCNN của 209865 và 283935
Quy trình ấn phím
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Vậy USCLN(209865 và 283935 ) = ................................................................
BSCNN(209865 và 283935 ) =........................................................................
Câu 3. Biểu diễn ra dạng phân số thường và số thập phân

Quy trình ấn phím
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4.45o 55’39’’+32o11’21’’-34o14’11’’
Quy trình ấn phím
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.Trong các câu dưới đây, em hãy ghi cách đến công thức áp dụng (nếu cần), không viết quy trình bấm máy. Tính toán rồi ghi kết quả với 6 chữ số thập phân (nếu có)
Câu 5. Tính chính xác kết quả phép tính sau :
M=22222555552222266666
Cách giải:……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vậy M = …………………………………………………………………….
Câu 6. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tìm số sách. Cách giải: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Câu 7. Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc =30 , góc = 120 a, Tính số đo góc yOz b, Vẽ tia phân giác Om của góc , tia phân giác On của góc . Tính số đo góc mOn.
cách giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bài 8.Tìm x, biết a, (2,8x - 32): = -90 Lờigiải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kết quả……………………………………………………………………… b, (4,5 - 2x ). 1 = Lời giải :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Kết quả: Câu 9. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng số bi của mình. Hỏi : a, Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi? b, Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi? Lời giải ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 10. Tính giá trị của biểu thức A = a. + a. - a. với a = Lời giải ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kết quả: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm *****************************************************