dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề MTBT L6 năn 2011 mien phi,tai lieu Đề MTBT L6 năn 2011 mien phi,bai giang Đề MTBT L6 năn 2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/1/2011 10:38:40 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD& ĐT Bạch thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP Huyện Lớp 7
năm học 2010-2011
Thời gian làm bài: 150` không kể thời gian giao đề

Quy định:
1.Thí sinh tham dự chỉ được dùng một trong bốn loại máy tính (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng trong trường phổ thông) là Casio fx-220, Casio fx-500A, Casio fx-500 MS, Casio fx-570 MS.
2.Thí sinh phải ghi rõ quy trình ấn phím khi sử dụng máy và ghi rõ cho loại máy nào nếu bài toán yêu cầu.
3-Các kết quả gần đúng nếu không có yêu cầu cụ thể được quy định chính xác đến 6 chữ số thập phân.
Phần I . Viết quy trình ấn phím trên máy tính (ưu tiên các thao tác ngắn nhất) để hoàn thành các bài toán sau:
Câu 1. Tìm dư trong phép chia
2345678901234  4567
Quy trình ấn phím:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kết quả: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Câu 2. Số -3 có phải là nghiệm của đa thức
A = 
Quy trình ấn phím:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết quả: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Câu 3. Một xạ thủ khi bắn súng có kết quả số lần bắn và điển ghi như sau:
Điểm
4
5
6
7
8
9

Lần bắn
8
14
3
12
9
13

Tính : a, Tổng số lần bắn
b, Tổng số điểm
c, Số điểm trung bình cho mỗi lần bắn
Quy trình ấn phím:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kết quả: ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Tính giá trị của biểu thức


Quy trình ấn phím:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kết quả: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II.Trong các câu dưới đây, em hãy ghi cách đến công thức áp dụng (nếu cần), không viết quy trình bấm máy. Tính toán rồi ghi kết quả với 6 chữ số thập phân (nếu có)
Câu 5. Tính chính xác kết quả phép tính sau :
M=22222555552222266666
Cách giải:……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kết quả: ......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6. Cho vuông có AB = 12 ; AC = 15 ( góc A =900 )
Tính BC.
Cách giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kết quả: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Câu 7. Cho x;y tỉ lệ nghịch –hãy điền vào bảng sau những số thích hợp
Với y =
x
-2
1,5
6
8
 3/4

y


 Câu 8. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn theo tỉ lệ 2;5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?
Cách giải: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Kết quả:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Tính a, b biết :
A = 
Cách giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Kết quả: .....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10. Tìm 12% của  biết:

Cách giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết quả: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
******************************************************************