dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT HKII toán 8 theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,tai lieu Đề KT HKII toán 8 theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,bai giang Đề KT HKII toán 8 theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2011 10:09:09 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 135
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút
I. Lý thuyết ( 2đ)
Câu 1: Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ
Câu 2:Viết công thức tính diện tích hình thang.
Áp dụng: Tính diện tích hình thang ABCD(  =  = 900 ). Biết AB = 13cm;
BC = 20cm, CD= 25cm 
II. Bài toán (8đ)
Bài 1 (2đ) Giải các phương trình sau
a) 
b) 
Bài 2 ( 1đ) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số :
-8x – 8  – 2x + 4
Bài 3: (2đ)
Một cơ sở may mặc theo dự định mỗi ngày may 300 cái áo. Nhưng do cải tổ lại sản xuất nên mỗi ngày may được 400 cái áo, do đó vượt kế hoạch sản xuất100 cái áo và hoàn thành sớm 1 ngày. Tính số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch.
Bài 4 (3đ)
Cho tam giác ABC cân tại A , vẽ ba đường cao AD, BE, CF ( 
a) Chứng minh: 
b) Cho BC =6cm, AC = 9cm. tính độ dài CE
c) Chứng minh : CE = BF

----------------------------------------------------------


MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2010 - 2011
MÔN : TOÁN 8

Cấp độ
Chủ đề
CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐÁNH GIÁ


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dung
cao
Tổng cộng

1) Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết được khái niệm PT bậc nhất 1 ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

101

10

2) Diện tích hình thang
Hiểu được công thức tính diện tích hình thang

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

101

10

3) Giải phương trình
Hiểu được cách giải PT bậc nhất, PT chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(Bài 1a, b)

201

20

4) Giải bất phương trình

Biết cách giải BPT và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10


1

10

5) Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Hiểu cách giải BT bằng cách lập PT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20


1

20

6) Tam giác đồng dạngVận dụng CM tam giác đồng dạng
 Vận dụng tính độ dài cạnh của tam giác
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1( Bài 4a)

10
2(Bài 4 b,c)

20
3

30

Số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3

40
2

30
1

10
2

20
8
10đ 100


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : TOÁN 8

Đáp án
Biểu điểm

I. Lý thuyết
Câu 1: phát biểu đúng .
Ví dụ : 5x + 3 = 0

Câu 2: Phát biểu đúng
Áp dụng : S = 304 cm2
II. Bài toán:
Bài 1:
a) 

Vậy S=
b)  ; ĐKXĐ: (thỏa mãn điều kiện)
Vậy S = 
Bài 2
-8x – 8  – 2x + 4

Vậy S=

Bài 3: Gọi số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch là a ( a ( N*)
Theo đề toán ta có phương trình:

Giải phương trình ta được a = 1500 ( thỏa điều kiện)
Vậy số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch là 1500 áo.

Bài 4
Hình vẽ + GT – KL 
a) Xét DAC và